ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία «Η Ελλάδα αποτελεί μια τις πλουσιότερες σε βιολογική ποικιλότητα χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στον κόσμο. Έχει 1.043 είδη σπονδυλωτής πανίδας, 47 από τα οποία είναι είδη που τα συναντούμε μόνο στην Ελλάδα και 613 είναι προστατευόμενα. Είναι εντυπωσιακό ότι η Ελλάδα, με την μικρή της έκταση, φιλοξενεί περίπου το 1,9% της παγκόσμιας σπονδυλωτής πανίδας και περίπου το 60% της Ευρωπαϊκής, ενώ από αυτά 80 είδη καταγράφονται ως απειλούμενα στο Κόκκινο Βιβλίο της IUCN, μεταξύ των οποίων 37 είδη πουλιών. Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας μεγάλο ποσοστό των σπονδυλόζωων της Ελλάδας και περισσότερα από τα μισά ασπόνδυλα είδη, για τα οποία υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα, βρίσκονται υπό απειλή. Κυριότερη απειλή για όλα τα είδη θεωρείται η απώλεια και υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων τους.»