ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Ο Κατάλογος Επικίνδυνων Αποβλήτων (αρίθμηση και ονομασία σύμφωνα με την 2001/118/ΕΚ) περιλαμβάνει τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές (ΗΣ/Σ) στο Κεφάλαιο 16:

Κεφάλαιο 16
16 06               μπαταρίες και συσσωρευτές
16 06 01*         μπαταρίες μολύβδου
16 06 02*         μπαταρίες Ni-Cd
16 06 03*         μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο
16 06 06*         ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκτρολύτες από μπαταρίες και συσσωρευτές

 

Το αστεράκι δεξιά του εξαψήφιου κωδικού ενός απόβλητου στον Κατάλογο Επικίνδυνων Αποβλήτων  σημαίνει ότι πρόκειται για επικίνδυνο απόβλητο.

Βάσει της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις διεθνής οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), τα επικίνδυνα απόβλητα κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 • Κατηγορία 1: Εκρηκτικές ύλες και αντικείμενα με εκρηκτικό υλικό
 • Κατηγορία 2: Πεπιεσμένα, υγροποιημένα και υπό πίεση διαλυμένα αέρια
 • Κατηγορία 3: Εύφλεκτες υγρές ύλες
 • Κατηγορία 4.1: Εύφλεκτες στερεές ύλες
 • Κατηγορία 4.2: Αυταναφλεγόμενες ύλες
 • Κατηγορία 4.3: Ύλες που σε επαφή με νερό εκλύουν εύφλεκτα υγρά
 • Κατηγορία 5.1: Οξειδωτικές ύλες
 • Κατηγορία 5.2: Οργανικά υπεροξείδια
 • Κατηγορία 6.1: Τοξικές ύλες
 • Κατηγορία 6.2: Απεχθείς ύλες και ουσίες που προκαλούν μόλυνση
 • Κατηγορία 7: Ραδιενεργά υλικά
 • Κατηγορία 8: Καυστικά υλικά
 • Κατηγορία 9: Διάφορα επικίνδυνα υλικά και αντικείμενα

 Οι ΗΣ/Σ ταξινομούνται στις κατηγορίες 4.3, 8 και 9.

Βάσει του Νόμου 2939/2001, οι  χρησιμοποιημένες ΗΣ/Σ πρέπει να αξιοποιούνται. Το Π.Δ. 115/2004 θέσπισε τα μέτρα για την εναλλακτική διαχείριση των ΗΣ/Σ. Σύμφωνα με το Π.Δ., οι ΗΣ/Σ πρέπει να συλλέγονται χωριστά από τα υπόλοιπα απόβλητα. Η χωριστή συλλογή επισημαίνεται με ένα από τα παρακάτω σύμβολα:

can

Η συλλογή πρέπει να γίνεται σε ειδικές συσκευασίες, μιας και πρόκειται για επικίνδυνα απόβλητα, και μετά να οδηγούνται προς αξιοποίηση.