ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η παραγωγή ενέργειας γίνεται μέσω της εκμετάλλευσης πόρων από ανανεώσιμες ή μη πηγές. Οι πηγές αυτές περιλαμβάνουν τα ορυκτά στερεά, υγρά ή αέρια καύσιμα, την αιολική ενέργεια, την ηλιακή ενέργεια κλπ. Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) «Ο λιγνίτης είναι η σημαντική εγχώρια ενεργειακή πηγή, συνεισφέροντας το 53.15% της εγχώριας παραγωγής για το 2011. Το φυσικό αέριο συνεισφέρει το 28.3%. Ταυτόχρονα η ανάδειξη της προστασίας του περιβάλλοντος ως στόχου υψηλής προτεραιότητας της ελληνικής πολιτείας, οδηγεί σε προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, θέτοντας ως στόχο την αύξηση συμμετοχής τους στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο 34% μέχρι το 2020.»

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) αξιοποιούν τους ανεξάντλητους φυσικούς πόρους, όπως τον ήλιο, τον άνεμο, τα ποτάμια κλπ. Οι διαφορετικές μορφές των ΑΠΕ περιλαμβάνουν την ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά και ηλιοθερμικά συστήματα), την αιολική ενέργεια, την υδροηλεκτρική ενέργεια, την κυματική ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια και τη βιομάζα.