ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Γεωθερμία ονομάζουμε την εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας της Γης. Σύμφωνα με τον Ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις», ως ‘γεωθερμικό δυναμικό’ ορίζεται «το σύνολο των γηγενών φυσικών ατμών, των θερμών νερών, επιφανειακών ή υπογείων, και της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών, που υπερβαίνουν τους 25 βαθμούς Κελσίου (25°C)» και τα γεωθερμικά πεδία διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: «αα. χαμηλής θερμοκρασίας όταν η θερμοκρασία του προϊόντος κυμαίνεται από 25°C-90°C, ββ. υψηλής θερμοκρασίας όταν η θερμοκρασία του προϊόντος υπερβαίνει τους 90°C». Η γεωθερμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή για την θέρμανση/ψύξη κτιρίων, για την θέρμανση θερμοκηπίων κλπ.