ΒΙΟΜΑΖΑ

Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/77/ΕΚ ‘βιομάζα’ είναι «το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των προϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων που προέρχονται από τη γεωργία, (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τις συναφείς βιομηχανίες, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων». Η βιομάζα μπορεί να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή βιοαερίου ή υγρών καυσίμων (βιοαιθανόλη, βιοντήζελ κ.λπ.).