Ο.Τ.Κ.Ζ.

Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους

Τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) υπόκεινται στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

Το Π.Δ. 116/2004 αναφέρεται στα μέτρα, τους όρους και το πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των ΟΤΚΖ, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων αναλυτικών μετατροπέων. Το Π.Δ. επιδιώκει την πραγματοποίηση των εξής στόχων:

  • Ως την 1η Ιανουαρίου 2006, για όλα τα ΟΚΤΖ, επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση τουλάχιστον 85% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση πρέπει να είναι τουλάχιστον στο 80% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος.
  • Ως την 1η Ιανουαρίου 2015, για όλα τα ΟΚΤΖ, επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση τουλάχιστον 95% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση πρέπει να είναι τουλάχιστον στο 85% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος.

 

Η διαδικασία εναλλακτικής διαχείρισης των ΟΤΚΖ περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

  1. Συλλογή αυτοκινήτων
  2. Αφαίρεση εξαρτημάτων για επαναχρησιμοποίηση
  3. Αφαίρεση υγρών και μπαταρίας για αξιοποίηση
  4. Αφαίρεση ορισμένων πλαστικών μερών του αυτοκινήτου για αξιοποίηση
  5. Θρυμματοποίηση και διαλογή υλικών για αξιοποίηση