ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Τα δημοτικά απόβλητα περιλαμβάνουν τα οικιακά (όπως ζυμώσιμα, χαρτί, μέταλλα, πλαστικά, γυαλί κ.λ.π.), τα απόβλητα από τον καθαρισμό κήπων και πάρκων, αλλά και άλλα απόβλητα (όπως τα απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων).

Τα οικιακά απόβλητα αποτελούνται κυρίως από ζυμώσιμα (όπως υπολείματα φαγητού), χαρτί, μέταλλα και πλαστικά (όπως συσκευασίες). Μια μέση σύνθεση των οικιακών αποβλήτων περιλαμβάνεται στον επόμενο πίνακα.

Απόβλητα Ποσοστό
Ζυμώσιμα 50%
Χαρτί 20%
Υφάσματα, ξύλα, δέρμα 6%
Μέταλλα 6%
Πλαστικά 8%
Γυαλί 4%
Αδρανή και υπόλοιπα 6%

 

Τα οικιακά απόβλητα περιλαμβάνουν και επικίνδυνα απόβλητα, όπως π.χ. μπαταρίες, οξέα, ηλεκτρικές συσκευές, χρώματα κλπ. Τα δημοτικά απόβλητα περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 20 του καταλόγου των αποβλήτων:

20 Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα) περιλαμβανομένων μερών χωριστά συλλεγέντων
20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)
20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια
20 01 02 γυαλιά
20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης
20 01 10 ρούχα
20 01 11 υφάσματα
20 01 13* διαλύτες
20 01 14* οξέα
20 01 15* αλκαλικά απόβλητα
20 01 17* φωτογραφικά χημικά
20 01 19* ζιζανιοκτόνα
20 01 21* σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο
20 01 22 αεροζόλ
20 01 23* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες
20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη
20 01 26* έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 25
20 01 27* χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
20 01 28 χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 20 01 27
20 01 29* απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
20 01 30 απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 29
20 01 31* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες
20 01 32 φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 32
20 01 33* μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 13 και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες
20 01 34 μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 33
20 01 35* απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία
20 01 36 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35
20 01 37* ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37
20 01 39 πλαστικά
20 01 40 μέταλλα
20 01 41 απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων
20 01 99 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως
20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)
20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
20 02 02 χώματα και πέτρες
20 02 03 άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα
20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα
20 03 02 απόβλητα από αγορές
20 03 03 υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων
20 03 04 λάσπη σηπτικής δεξαμενής
20 03 06 απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων
20 03 08 ογκώδη απόβλητα
20 03 99  δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως