Α.Η.Η.Ε.

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Βάσει του Νόμου 2939/2001, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) πρέπει να αξιοποιούνται. Το Π.Δ. 117/2004 θέσπισε τα μέτρα για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ. Σύμφωνα με το Π.Δ., τα ΑΗΗΕ πρέπει να συλλέγονται χωριστά από τα υπόλοιπα απόβλητα. Η χωριστή συλλογή επισημαίνεται με ένα από τα παρακάτω σύμβολα:

can

Η συλλογή ορισμένων ΑΗΗΕ πρέπει να γίνεται σε ειδικές συσκευασίες, μιας και πρόκειται για επικίνδυνα απόβλητα. Μετά, επικίνδυνα και μη, οδηγούνται προς αξιοποίηση.

Τα ΑΗΗΕ χωρίζονται σε 10 κατηγορίες:

  1. Μεγάλες οικιακές συσκευές
  2. Μικρές οικιακές συσκευές
  3. Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
  4. Καταναλωτικά είδη
  5. Φωτιστικά είδη
  6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας σταθερών βιομηχανικών εργαλείων)
  7. Παιχνίδια, εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού
  8. Ιατροτεχνολογικές συσκευές (εξαιρουμένων όλων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων προϊόντων)
  9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου
  10. Συσκευές αυτόματης διανομής

Οι ποσοτικοί στόχοι που θέτει το Π.Δ. είναι οι εξής:

Κατηγορία ΑΗΗΕ Αξιοποίηση

(% του μέσου βάρους)

Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση

(% του μέσου βάρους)

1 80 75
2 70 50
3 75 65
4 75 65
5 70 50
6 70 50
7 70 50
8 - -
9 70 50
10 80 75