ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Η ορθή διαχείρισή των αποβλήτων απαιτεί τo συνδυασμό διαφορετικών μεθόδων λόγω συνάμα της ποιότητας και της ποσότητάς τους. Η κατηγοριοποίηση των αποβλήτων αποσκοπεί να βοηθήσει νομικά και πρακτικά τη διαχείρισή τους.

Τα απόβλητα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την προέλευσή τους ή/και με τις ουσίες που περιέχουν. Με αυτόν τον τρόπο διαχωρίζουμε τα απόβλητα σε οικιακής και εμπορικής προελεύσεως, ενώ επίσης μπορούμε να τα διαχωρίσουμε σε επικίνδυνα και μη.

Τα απόβλητα οικιακής προελεύσεως περιλαμβάνουν αρκετές κατηγορίες. Από οργανικά και χρησιμοποιημένες συσκευασίες, έως απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (μεταξύ άλλων). Το παράδειγμα των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δίδεται σκόπιμα, διότι πρόκειται για συσκευές που διαθέτει ο περισσότερος κόσμος και γιατί περιέχουν ‘επικίνδυνα απόβλητα’.

Tα απόβλητα εμπορικής προελεύσεως περιλαμβάνουν αρκετές κατηγορίες από τα απόβλητα οικιακής προελεύσεως, καθώς και διάφορες ειδικές κατηγορίες, όπως απόβλητα που προέρχονται από τις διαδικασίες παραγωγής προϊόντων κ.α.

Η Aπόφαση 2001/118/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατατάσσει τα στερεά απόβλητα (επικίνδυνα και μη) σε 20 κεφάλαια. Οι διάφορες κατηγορίες των αποβλήτων προσδιορίζονται πλήρως με έναν εξαψήφιο κωδικό για το απόβλητο και τους αντίστοιχους διψήφιους και τετραψήφιους κωδικούς για τους τίτλους των κεφαλαίων. Τα 20 κεφάλαια είναι τα εξής:

01 Απόβλητα από εξερεύνηση, εξόρυξη, εργασίες λατομείου και φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών
02 Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία, προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων
03 Απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων, καθώς και πολτού χαρτιών και χαρτονιών
04 Απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος, γούνας και υφαντουργίας
05 Απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου, τον καθαρισμό φυσικού αερίου και την πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα
06 Απόβλητα από ανόργανες χημικές διεργασίες
07 Απόβλητα από οργανικές χημικές διεργασίες
08 Απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) επικαλύψεων (χρώματα, βερνίκια και σμάλτο γάλου), κολλών, στεγανωτικών και τυπογραφικών μελανών
09 Απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία
10 Απόβλητα από θερμικές επεξεργασίες
11 Απόβλητα από τη χημική επιφανειακή επεξεργασία και την επικάλυψη μετάλλων και άλλων υλικών˙ υδρομεταλλουργία μη σιδηρούχων μετάλλων
12 Απόβλητα για τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών
13 Απόβλητα ελαίων από απόβλητα υγρών καυσίμων (εκτός βρωσίμων ελαίων, 05 και 12)
14 Απόβλητα από οργανικούς διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και προωθητικά (εκτός 07 και 08)
15 Απόβλητα από συσκευασίες, απορροφητικά υλικά, υφάσματα σκουπίσματος, υλικά φίλτρων και προστατευτικός ρουχισμός μη προδιαγραφόμενα άλλως
16 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως στον κατάλογο
17 Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (περιλαμβάνεται χώμα εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες)
18 Απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ή ζώων ή/και από σχετικές έρευνες (εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που δεν προκύπτουν άμεσα από το σύστημα υγείας)
19 Απόβλητα από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εκτός σημείου παραγωγής και την προετοιμασία ύδατος προοριζόμενου για κατανάλωση από τον άνθρωπο και ύδατος για βιομηχανική χρήση
20 Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα) περιλαμβανομένων μερών χωριστά συλλεγέντων

Μπορείτε να ‘κατεβάσετε’ την Aπόφαση 2001/118/ΕΚ, στο παράρτημα της οποίας βρίσκεται ο πλήρης κατάλογος των αποβλήτων της Επιτροπής, από το site των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Το physis.gr θα παρέχει προς το παρόν πληροφορίες για τα εξής απόβλητα:

  • Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές
  • Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
  • Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
  • Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους
  • Οικιακά απόβλητα
  • Απόβλητα συσκευασιών
  • Επικίνδυνα απόβλητα

Η προστασία του υδατικού περιβάλλοντος επιτυγχάνεται μέσο του ελέγχου των υγρών αποβλήτων. Έχουν καθοριστεί οριακές τιμές για διάφορες ουσίες που δύναται να βρίσκονται στα υγρά απόβλητα και πρέπει να ελέγχονται τακτικά όλα τα υγρά απόβλητα (δημοτικά και βιομηχανικά).

Αν τα υγρά απόβλητα περιέχουν τις αναφερόμενες ουσίες με συγκέντρωση μεγαλύτερη των ανάλογων ορίων, τότε υφίστανται επεξεργασία σε ειδική εγκατάσταση.