Ελληνική Νομοθεσία

 • Ν. 1650/16-10-86   (ΦΕΚ   160/Α/86)   για   την   Προστασία   του   Περιβάλλοντος,   όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/02).
 • ΚΥΑ με Αριθμ. Οικ. 114218/1997 (Β 1016) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
 • Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων-Ίδρυση Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. και άλλες διατάξεις».
 • Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11 και 96/ΕΕ κ.ά. (Α’91)».
 • ΚΥΑ με Αριθμ. Η.Π.: 15393/2332/2002 (ΦΕΚ   1022/Β/5-8-02) «Κατάταξη   δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11 και 96/ΕΕ κ.ά. (Α’91)».
 • ΚΥΑ  με Αριθμ.   Η.Π.:  50910/2727/2003 (Β 1909) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης».
  Η.Π. 29407/3508/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909/Β/2004) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή αποβλήτων».
 • ΚΥΑ    με    Αριθμ.     Η.Π.:     11014/703/φ104/2003     (ΦΕΚ    332/Β/20-3-03)    «Διαδικασία Προκαταρκτικής   Περιβαλλοντικής   Εκτίμησης   και   Αξιολόγησης   (Π.Π.Ε.Α.)   και  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ… και άλλες διατάξεις (Α’91)».
 • Τα Π.Δ.  υπ’ αρ. 82, 115, 117  του 2004 περί μέτρων, όρων και προγραμμάτων για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, ΑΗΗΕ, ορυκτελαίων κ.λ.π.
 • Οδηγία 75/442/ΕΟΚ «περί στερεών αποβλήτων» (Ειδ. Εκδ. Ν. 194/39/75).
 • Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ και 2001/573/Ε.Κ. της Επιτροπής Ε.Κ. «για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/Ε.Κ. όσον αφορά τον κατάλογο των αποβλήτων».