ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εθνική και Κοινοτική Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Γενικά

 • Ν. 1650/86 [ΦΕΚ 160/Α] για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • ΚΥΑ 69269/5387/90 [ΦΕΚ 678/Β], «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Μ.Π.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986.»
 • Ν. 2647/98 [ΦΕΚ 237/Α] «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και στη Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.»
 • Ν. 3010/2002 [ΦΕΚ 91/Α] «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.»
 • ΥΑ 15393/2332/2002 [ΦΕΚ 1022/Β] «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ” κ.ά.»
 • ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 [ΦΕΚ 332/Β], «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ”, και άλλες διατάξεις. »
 • Ν. 2749/1999 [ΦΕΚ 207/Α] «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.»

Βιομηχανική Ρύπανση

 • Ν. 3010/2002 [ΦΕΚ 91/Α] «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.»
 • ΥΑ 15393/2332/2002 [ΦΕΚ 1022/Β] «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ” κ.ά.»
 • Ν. 2965/2001 [ΦΕΚ 270/Α] «Βιώσιμη Ανάπτυξη της Αττικής.»
 • Οδηγία 96/61/ΕΚ «Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης.» (IPPC)

Αέρια Ρύπανση

 • ΥΑ 3277/209/00 [ΦΕΚ 180/Β] «Καθορισμός γενικών αρχών και αρμόδιων υπηρεσιών για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος.»
 • Ν. 2052/92 [ΦΕΚ 94/Α] «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις.»
 • ΚΥΑ 11535/93 [ΦΕΚ 328/Β]
 • ΚΥΑ 11294/93 [ΦΕΚ 264/Β]
 • Ν. 1374/83 (Συνθήκη Γενεύης 1979)
 • Ν. 1818/1988 (Συνθήκη Βιέννης 1985)
 • Ν. 2543/97 (Πρωτόκολλο Σόφιας 1988)
 • Ν. 1818/1988 (Πρωτόκολλο Μόντρεαλ 1988) και αναθεωρήσεις Λονδίνου (Ν. 2110/92) και Κοπενχάγης (Ν. 2262/94)
 • Ν. 2546/97 (Πρωτόκολλο Όσλο)
 • Οδηγία 96/62/ΕΚ σχετικά µε το όζον στον αέρα του περιβάλλοντος.
 • Οδηγία 2001/81/ΕΚ για τα εθνικά όρια εκπομπών συγκεκριμένων ατμοσφαιρικών ρύπων.
 • Οδηγία 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της κοινότητας.

Υγρά απόβλητα

 • ΥΑ 4859/726/2001 [ΦΕΚ 253/Β], «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976.»
 • ΥΑ 90461/2193/1994 [ΦΕΚ 843/Β] «Συμπλήρωση του παραρτήματος του άρθρου 12 της υπ’ αριθμό 55648/2210/1991 ΚΥΑ “Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.”»
 • ΚΥΑ 55648/2210/91 [ΦΕΚ 323/Β], «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός ειδικών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.»
 • Οδηγία – Πλαίσιο 76/464/ΕΟΚ, περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας.
 • Οδηγία – Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.
 • Οδηγία 80/68/ΕΟΚ, περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες

Στερεά απόβλητα

 • ΚΥΑ 49541/1424/86 [ΦΕΚ444/Β], «Στερεά απόβλητα σε συμμόρφωση με την οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975.»
 • ΚΥΑ 69728/824/96 [ΦΕΚ 358/Β] «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων.»
 • ΚΥΑ 19396/1546/97 [ΦΕΚ 604/Β] «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.»
 • Ν. 2939/2001 [ΦΕΚ 179/Α] «Συσκευασίες και εναλλακτική  διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις»

(‘Άλλα προϊόντα’, σύμφωνα με τον Ν. 2939/2001, νοούνται προϊόντα όπως οχήματα, λάστιχα, καταλύτες οχημάτων, ορυκτέλαια, μπαταρίες και συσσωρευτές, ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά τηλεπικοινωνιών, υλικά εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, είδη επίπλωσης, εφημερίδες και περιοδικά, είδη χάρτινης γραφικής ύλης κ.α., τα οποία μετά τη χρήση τους και αφού καταστούν απόβλητα (στερεά ή επικίνδυνα), κατά την έννοια των διατάξεων της κείμενης σχετικής νομοθεσίας, υπόκεινται σε επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίηση.)

 • Π.Δ. 117/04 [ΦΕΚ 82/Α] «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών 2002/95 “σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού” και 2002/96 “σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού” του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003»
 • Π.Δ. 115/04 [ΦΕΚ 80/Α] «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών στηλών και Συσσωρευτών».
 • ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (ΦΕΚ 1909/Β/1909)
 • ΚΥΑ 2487/455/99 [ΦΕΚ 196/Β] «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων.»
 • ΚΥΑ 98012/2001/96 [ΦΕΚ 40/Β] «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.»
 • Οδηγία 75/442/ΕΟΚ, περί των στερεών αποβλήτων.
 • Οδηγία 91/156/ΕΟΚ, περί στερεών αποβλήτων.
 • Οδηγία 91/689/ΕΟΚ, για τα επικίνδυνα απόβλητα.

Ηχορρύπανση

 • ΠΔ 85/91 [ΦΕΚ 38/Α], «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ.»
 • ΥΑ 10399 Φ5.3/361/1991 [ΦΕΚ 359/Β], «Καθορισμός της οριακής τιμής στάθμης θορύβου των πυργογερανών σε συμπλήρωση της υπ΄αριθμό 69001/1921/88 ΥΑ.»

Επικινδυνότητα

 • ΚΥΑ 5697/590/00 [ΦΕΚ 405/Β], «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών.»
 • ΠΔ 304/00 [ΦΕΚ 241/Α], «Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 ‘Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ’ όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/99 “Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου”.»
 • ΠΔ 127/00 [ΦΕΚ 111/Α], «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 399/94 “Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ’ σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/42/ΕΚ του Συμβουλίου”.»
 • ΠΔ 159/99 [ΦΕΚ 157/Α], «Τροποποίηση του Π.Δ. 17/96 “Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ” και του Π.Δ. 70α/88 “Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία” όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 175/97.»
 • ΠΔ 15/99 [ΦΕΚ 9/Α], «Τροποποίηση του Π.Δ. 186/95 “Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ” όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 174/97 σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 97/59/ΕΚ και  97/65/ΕΚ της Επιτροπής.»
 • Οδηγία 96/82/ΕΚ.

Μεταφορά

 • ΙΜDG – International Maritime Dangerous Goods. Διεθνής Θαλάσσιος Κώδικας για τα Επικίνδυνα Εμπορεύματα.
 • «ΑDR» Accord europeen relatif au transport international des merchandises dangereuses par route. Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Αποβλήτων

Διεθνής Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Convention for the Regulation of Whaling (1931)

Convention for the Regulation of Whaling (1946)

Antarctic Treaty (1959)

Convention on Wetlands of International Importance (Ramsar Convention, 1971)

Stockholm Conference on the Human Environment (1972)

 • Stockholm Action Plan to protect the global environment
 • The United Nations Environment Program (UNEP) and the related Environmental Fund
 • Stockholm Declaration on the Human Environment

Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972)

Conference on the Law of the Sea (UNCLOS, 1973 – 1982)

 • Jurisdictional authority
 • Obligations to protect and preserve the marine environment
 • Coverage of specific environmental threats posed by pollution and over-fishing
 • Right of innocent passage

Convention for the Prevention of Pollution from Ships (1973)

- MARPOL 73/78 (Marine Pollution)

Convention on the International Trade of Endangered Species (CITES, 1973)

Conference on Desertification (UNCOD, 1977)

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (1979)

Convention on the Protection of the Ozone Layer (Vienna, 1985)

Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (Basel, 1989)

Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty (1991)

Conference on Environment and Development (UNCED, Rio de Janeiro, 1992)

 • Rio Declaration on the Environment and Development
 • Agenda 21

Framework Convention on Climate Change (1992)

Convention on Biological Diversity (1992)

 

Links:

Χρονολογικό Ευρετήριο:
http://europa.eu.int/eur-lex/el/consleg/chronological_index.html